Anders And & Co:
1949: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
1950: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 11b , 12 ,
1951: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 11b , 12 , 8b ,
1952: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 11b , 12 , 2b , 5b , 9b ,
1953: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1954: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1955: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1956: 01 , 02 , 03 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1957: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ,
1958: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 18b , 19 , 19b , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1959: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1960: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1961: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1962: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1963: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1964: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1965: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1966: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1967: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1968: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1969: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1970: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1971: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1972: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1973: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1974: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1975: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1976: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1977: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1978: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1979: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1980: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1981: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21-23 , 24-26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1982: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1983: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1984: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1985: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1986: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1987: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1988: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1989: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1990: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1991: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1992: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1993: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35/1 , 35/2 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1994: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1995: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1996: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1997: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
1998: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
1999: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2000: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2001: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2002: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2003: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2004: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
2005: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2006: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2007: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2008: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2009: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
2010: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2011: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2012: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
2013: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12-13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-52 ,
2014: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-52 ,
2015: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-52 ,
2016: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11/12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51/52 ,
2017: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14/15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51/52 ,
2018: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12-13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51-52 ,
2019: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15-16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,


Solohæfte:
1953: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 ,
1954: 08 , 09 , 10 , 11 , 11S , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,
1955: 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 ,
1956: 32 , 33 , 34 ,


Bedste historier om Anders And:
1974: 01 1. Bedste Historier om Anders And,
1975: 02 2. Bedste Historier om Anders And, 03 3. Bedste Historier om Anders And,
1976: 04 4. Bedste Historier om Anders And, 05 5. Bedste Historier om Anders And,
1977: 06 6. Bedste Historier om Anders And,
1978: 07 7. Bedste Historier om Anders And, 08 8. Bedste Historier om Anders And,
1979: 09 9. Bedste Historier om Anders And, 10 10. Bedste Historier om Anders And,
1980: 11 11. Anders And som forsikringsagent, 12 12. Anders And som tryllekunstner,
1981: 13 13. Anders And som redningsmand, 14 14. Anders And hjælper grønspætterne,
1982: 15 15. Anders And som havemand, 16 16. Anders And som fritidsdykker,
1983: 17 17. Anders And som idrætsmand, 18 18. Anders And på lejr,
1984: 19 19. Anders And som bagermester, 20 20. Anders And pĂĄ elgjagt,
1985: 21 21. Anders And som postbud, 22 22. Anders And som ørkenhelt,
1986: 23 23. Anders And som frø-træner, 24 24. Anders And og kæmpebillerne,
1987: 25 25. Anders And og kødædende plante, 26 26. Anders And på spring,
1988: 27 27. Anders And pĂĄ opdagelse,
1989: 28 28. Anders And og den skøre papegøje,
1990: 29 29. Anders And og dværgindianerne,
1991: 30 30. Den flyvende hollænder, 31 31. I skovens dybe, stille ro..., 32 32. Anders And og kæledyrene,
1992: 33 33. Masser af guld, 34 34. De flyvende t�ppe,
1993: 35 35. Kong Salomons skatte, 36 36. De sunkne floddampere,
1994: 37 37. Om kap med tiden, 38 38. En betroet stilling,


Jubilæumsudgaver:
1979: 01 1. 1949 Jubilæumsblad, 02 2. 1949 Jubilæumsblad,
1980: 03 3. 1949 Jubilæumsblad, 04 4. 1949 Jubilæumsblad, 05 5. 1949 Jubilæumsblad, 06 6. 1949 Jubilæumsblad,
1981: 07 7. 1949 Jubilæumsblad, 08 8. 1949 Jubilæumsblad, 09 9. 1949 Jubilæumsblad, 10 10. 1949 Jubil�umsblad,
1982: 11 1. 1950 Jubilæumsblad, 12 2. 1950 Jubilæumsblad, 13 3. 1950 Jubilæumsblad, 14 4. 1950 Jubilæumsblad,
1983: 15 5. 1950 Jubilæumsblad, 16 6. 1950 Jubilæumsblad, 17 7. 1950 Jubilæumsblad, 18 8. 1950 Jubilæumsblad, 19 9. 1950 Jubilæumsblad, 20 10. 1950 Jubilæumsblad,
1984: 21 11. 1950 Jubilæumsblad, 22 12. 1950 Jubilæumsblad, 23 1. 1951 Jubilæumsblad, 24 2. 1951 Jubilæumsblad, 25 3. 1951 Jubilæumsblad, 26 4. 1951 Jubilæumsblad,


Gratis blade, Give-aways:
1992: 01 GiveAway i Føtex, Den grædende kavaler,
1993: 01 GiveAway i Føtex, En rigtig gyser, 02 GiveAway i Føtex, Hjem - kære hjem, 03 GiveAway i Føtex, Brandgod ferie,
2003: 01 Kelloggs Frosties gratis blad, Alt om Joakim, 02 Kelloggs Frosties gratis blad, Alt om Anders, 03 Kelloggs Frosties gratis blad, Alt om Fedmule, 04 Kelloggs Frosties gratis blad, Alt om Højben,


De store hvide:
1974: 01 Den store Anders And,
1975: 02 Den store Onkel Joakim,
1976: 03 Den store Mickey Mouse,
1977: 04 Den store Fedtmule,
1978: 05 Den store 365 dage med Anders And,
1979: 06 Den store 365 dage med Mickey Mouse,
1980: 07 Den store Rip, Rap og Rup,
1981: 08 Den store Minnie og Mickey,
1982: 09 Den store StĂĄland,
1983: 10 Den store Bog om os to,
1984: 11 Den store Anders And jubilæumsbog,
1985: 12 Den store Mickey og Fedtmule,
1986: 13 Den store Goe Gamle Mickey Mouse,
1987: 14 Den store Jul i Andeby,
1988: 15 Den store Hurra for Mickey,
1989: 16 Den store Hexia de Trick,
1990: 17 Den store Skattejagt,
1991: 18 Den store Mickey Mouse pĂĄ Eventyr,
1992: 19 Den store Der var Engang,
1993: 20 Den store Joakim von And,


Hall of Fame:
2004: 01 Don Rosa, 02 Romano Scarpa, 03 Carl Barks og bilerne,
2005: 04 Victor Arriagada, 05 Don Rosa 2, 06 Paul Murry, 07 Marco Rota, 08 Carl Barks og bordets glæder, 09 Don Rosa 3,
2006: 10 Van Horn, 11 Byron Erickson og Giorgio Cavazzano, 12 Romano Scarpa 2, 13 Carl Barks 3, 14 Daniel Branca, 15 Tony Strobls,
2007: 16 Don Rosa 4, 17 Floyd Gottfredson, 18 Carl Barks 4, 19 Paul Murry 2, 20 Don Rosa 5,
2008: 21 Don Rosa 6, 22 Freddy Milton & Daan Jippes,
2009: 23 Don Rosa 7, 24 Don Rosa 8, 25 Don Rosa 9, 26 Don Rosa 10,


Fra Alle Os Til Alle Jer:
1994: 01 ,
1995: 02 ,
1996: 03 ,
1997: 04 ,
1998: 05 ,
1999: 06 ,
2000: 07 ,
2001: 08 ,
2002: 09 ,
2003: 10 ,
2004: 11 ,
2005: 12 ,
2006: 13 ,
2007: 14 ,
2008: 15 ,
2009: 16 ,
2010: 17 ,
2011: 18 ,
2012: 19 ,
2013: 20 ,
2014: 21 ,
2015: 22 ,
2016: 23 ,
2017: 24 ,
2018: 25 ,


Guldbøger:
1984: 01 SĂĄ er der tegnefilm,
1985: 02 Anders And pĂĄ toppen,
1986: 03 Anders And er guld værd,
1987: 04 Anders And slĂĄr alt,
1988: 05 Anders And er lykken,
1989: 06 Anders And for fuld musik,
1990: 07 Anders And pĂĄ dybt vand,
1991: 08 Anders And i centrum,
1992: 09 Anders And i høj sø,
1993: 10 Anders And holder stand,
1994: 11 Anders And i seksløberdalen,
1995: 12 Anders And ser spøgelser,
1996: 13 Anders And holder jul,
1997: 14 Anders And pĂĄ skattejagt,
1998: 15 Anders And for fulde sejl,
1999: 16 Anders And når nye højder,
2000: 17 Anders And pĂĄ de vilde vover,


Den komplette ĂĄrgang:
1998: 01 Ă…rgang 1949, 02 Ă…rgang 1950, 03 Ă…rgang 1951 - bind 1, 04 Ă…rgang 1951 - bind 2, 05 Ă…rgang 1952 - bind 1, 06 Ă…rgang 1952 - bind 2, 07 Ă…rgang 1953 - bind 1, 08 Ă…rgang 1953 - bind 2, 09 Ă…rgang 1954 - bind 1, 10 Ă…rgang 1954 - bind 2, 11 Ă…rgang 1954 - bind 3, 12 Ă…rgang 1955 - bind 1, 13 Ă…rgang 1955 - bind 2, 14 Ă…rgang 1955 - bind 3, 15 Ă…rgang 1956 - bind 1, 16 Ă…rgang 1956 - bind 2, 17 Ă…rgang 1956 - bind 3, 18 Ă…rgang 1957 - bind 1, 19 Ă…rgang 1957 - bind 2, 20 Ă…rgang 1957 - bind 3, 21 Ă…rgang 1958 - bind 1, 22 Ă…rgang 1958 - bind 2, 23 Ă…rgang 1958 - bind 3, 24 Ă…rgang 1959 - bind 1, 25 Ă…rgang 1959 - bind 2, 26 Ă…rgang 1959 - bind 3, 27 Ă…rgang 1959 - bind 4, 28 Ă…rgang 1959 - bind 5, 29 Ă…rgang 1959 - bind 6, 30 Ă…rgang 1960 - bind 1, 31 Ă…rgang 1960 - bind 2, 32 Ă…rgang 1960 - bind 3, 33 Ă…rgang 1960 - bind 4, 34 Ă…rgang 1960 - bind 5, 35 Ă…rgang 1960 - bind 6, 36 Ă…rgang 1961 - bind 1, 37 Ă…rgang 1961 - bind 2, 38 Ă…rgang 1961 - bind 3, 39 Ă…rgang 1961 - bind 4, 40 Ă…rgang 1961 - bind 5, 41 Ă…rgang 1961 - bind 6, 42 Ă…rgang 1962 - bind 1, 43 Ă…rgang 1962 - bind 2, 44 Ă…rgang 1962 - bind 3, 45 Ă…rgang 1962 - bind 4, 46 Ă…rgang 1962 - bind 5, 47 Ă…rgang 1962 - bind 6, 48 Ă…rgang 1963 - bind 1, 49 Ă…rgang 1963 - bind 2, 50 Ă…rgang 1963 - bind 3, 51 Ă…rgang 1963 - bind 4, 52 Ă…rgang 1963 - bind 5, 53 Ă…rgang 1963 - bind 6,


Temabøger:
1997: 01 Joakim von And 50 år jubilæum 1947 – 1997,
1998: 03 Jumbo 1968-1998,
1999: 04 2000 Skøre år 1999, 05 Anders And 65 år,
2000: 06 Anders And pĂĄ banen igen, 07 Tut-Ank-And,
2001: 08 Grønspætterne, 09 Bjørnebanden,
2002: 10 Skattejagt, 11 Mørkets Herre,
2003: 12 En rigtig stjerne, 13 Andebys slemme slyngler,
2004: 14 Anders And - I rampelyset, 15 Ninja And – Banzai,
2005: 16 Score-Anden, 17 Sværd og sandaler, 18 Hemmelig Agent, 20 Fodboldfeber!,
2006: 19 Tidsrejser, 21 Pirater, 22 Gru og gys,
2007: 23 1001 job, 24 Det vilde vesten, 25 Magiens Mestre, 26 Onkel Joakim S�dan bliver du rig � 60 �r, 27 Tilbage til Istiden,
2008: 28 En sang fra de varme lande, 29 Knæk og Bræk, 30 40 år i Andeby,
2009: 31 En tur i rummet, 32 På godt og Ondt, 33 Ægyptens mysterier, 34 Discofeber,
2010: 32 Superhelte, 33 Magi, 35 PĂĄ dybt vand, 36 Uhyrlige oplevelser, 37 Benzin i blodet , 38 Guldfeber, 39 Jorden rundt,
2011: 34 Drage-krigeren, 35 Fjerne galakser, 36 Sorte slyngel, 37 Gladiator, 38 Wild West, 39 S.O.S, 40 Horror!,
2012: 41 Adventure, 42 Ridder, 43 Det klamme køkken, 44 Bondeknold, 45 OL guld, 46 Viking, 47 Don Zorro, 48 Agent,
2013: 49 Andebys helte, 50 Skatten, 51 Monster, 52 Eventyr, 53 Tur-Retur, 54 Aliens, 55 Royal, 56 PĂĄ toppen,
2014: 57 Cowboy, 58 Ohøj, 59 Abrakadabra, 60 Rio, 61 Huleænder, 62 Opfindelser, 63 Det handler om penge, 64 Vinter,
2015: 65 Arrrrghhhh!, 66 Mode �nder, 67 Den allerbedste samling!, 68 I østens rige (2015), 69 Opdagelsesrejsen (2015), 70 Tidsmaskinen (2015),
2016: 71 På Scenen (2016), 72 Jungleeventyr, 73 Handyand, 74 Feriedrømme, 75 Under overfladen, 76 Kunst eller?,
2017: 77 Historien om Middelalderen, 78 Guld, 79 Til skatteøen!, 80 På safari, 81 Superhelte, 82 Cirkusænderne,
2018: 83 Dinosaurer, 84 Robin And, 85 Geniale og knap sĂĄ gode opfindelser, 86 PĂĄ vingerne, 87 Sheriffen, 88 De bedste nyheder,
2019: 89 Andtikkens historie, 90 Guldeventyr, 91 Sportsstjerner, 92 Landmandsliv,


De glade firsere:
1996: 01 Middelalder magi (Gul),
1997: 02 Kongens portræt(Rød),
1998: 03 Hulebjørnens Skin (Blå),
1999: 04 Kong Pipins hjelm (Orange),
2000: 05 Anders hin Uforfærdede (Grøn),


Eventyr fra Onkel Joakims skatkiste:
0: 01 Regnguden fra Uxmal, 01 Matterhorns hvide guld, 01 F�dselsdagsfest p� Key West, 01 Kup og kunst i Katalonien, 01 Op og ned af Grand Canyon,


Ekstra-hæfte:
1970: 07 Fedtmule og Agnes, 08 Rip, Rap og Rup på farten… (2. udgave), 09 Georg Gearløs, 10 Onkel Joakim og Fætter Vims, 11 Mickey Mouse narrer Sorte Slyngel, 12 Rip, Rap og Rups fantastiske julerejse ,
1971: 01 Hund og hund imellem – 101 dalmatinere (2. udgave), 02 Bjørne-Bandens skurkestreger, 03 Fætter Vims' fjollerier, 04 DUMBO – den flyvende elefant (2. udgave), 05 Moby And og sørøverne, 06 Andersines ferie-udflugter, 07 Den snedige Onkel Joakim, 08 Rip, Rap og Rup redder kongens krone, 09 Onkel Joakims guldfeber, 10 Mickey Mouse besøger Torsdag, 11 Bjørne-banden på pengejagt, 12 Mickey Mouse – Julebandens skræk,
1972: 01 Onkel Joakim og solens sendebud, 02 Mickey Mouse i det vilde vesten, 03 Georg Gearløs, 04 Mickey Mouse: Mystik og makreller, 05 Rip, Rap og Rup – raske redningsmænd, 06 Fedtmules ferie-forviklinger, 07 Bjørne-banden på krigsstien, 08 Mickey Mouse – Modig mesterdetektiv, 09 Onkel Joakim – Sport og spektakler, 10 Super-mule og mini-maskinen, 11 Onkel Joakim og klogskabens frugt, 12 Mickey Mouse redder julen i Andeby ,
1973: 01 Onkel Joakims super-druer, 02 Mickey Mouse og verdens gyseligste vase, 03 Anders And: farlig ferie, 04 Onkel Joakim og medicinmandens maske, 05 Fedtmule: Besvær med bjørne, 06 Onkel Joakim og den sunkne skat, 07 Mickey Mouse og de forsvundne tog, 08 Gæve grønspætter, 09 Mystik på Grand Hotel, 10 Onkel Joakim og den gådefulde krukke, 11 Mickey Mouse og den falske greve, 12 Anders And: Jul på sydpolen,
1974: 01 Onkel Joakim og dobbeltgængeren, 02 Fedtmule på skattejagt, 03 Bjørne-banden undslipper, 04 Glade grønspætter, 05 Mickey Mouse på sporet af diamanttyvene, 06 Hep-hep, onkel Anders, 07 Onkel Joakim har vind i sejlene, 08 Fedtmule i knibe, 09 Onkel Joakim: Sorger til søs , 10 Bj�rnebandit nummer 666, 11 Mickey Mouse på skattejagt, 12 Andersines juleønske ,
1975: 01 Onkel Joakim i Ekkodalen, 02 Bjørne-banden på fri fod, 03 Mickey Mouse i Dragetemplet, 04 Grønspætternes nye general, 05 Vrede onkel Anders, 06 Super Mules sorte briller, 07 Onkel Joakims ferieskib, 08 Bjørne-bandens badetur, 09 Moby Ands meriter…, 10 Grønspætternes kup…, 11 Supermule på farten, 12 Onkel Joakims julerejse,
1976: 01 Masser af Bjørnebanditter, 02 Mickey Mouse og den forsvundne krukke, 03 Onkel Joakim og mineral-søgeren, 04 Moby And på skattejagt, 05 Sorte Slyngel: Blæk og brillanter, 06 Grønspætterne og den mystiske bro, 07 Onkel Joakim: Ferie til søs, 08 Moby And: Den gyldne by, 09 Mickey Mouse som mester-detektiv, 10 Søslangen som åd Anders And, 11 Bjørne-banden og den snakkesalige papegøje, 12 Rip, Rap og Rup: Hvid jul,
1977: 01 Onkel Joakims oliekup, 02 Sorte Slyngel kaster penge i grams,


Anders And Ekstra:
1977: 03 , 04 , 05 Rip, Rap og Rups store ønske, 06 Mickey Mouse og togrøverne, 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1978: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1979: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1980: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,
1981: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1982: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1983: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1984: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1985: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1986: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1987: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1988: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1989: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1990: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1991: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1992: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1993: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1994: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1995: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1996: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1997: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1998: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1999: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2000: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2001: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2002: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2003: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2004: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2005: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2006: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2007: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2008: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 Solens Søn, 06 Det magiske spejl, 07 , 08 , 09 Kappestriden, 10 Efterårssjov!, 11 Sidste slæde til Dawson, 12 Julesjov!,
2009: 01 Den 13. etage, 02 Vintersjov!, 03 Samlerdille, 04 Glemselsrotterne, 05 Forårssjov!, 06 , 07 Før daggry, 08 Sommersjov!, 09 , 10 Robin Hood, 11 , 12 , 13 Snusk & snag,
2010: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2011: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2012: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2013: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
2014: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,


Gavehæfte:
1957: 1 Anders And Gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 19 A),
1958: 1 2 Anders And Gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 9 A) , 2 3 Anders And Gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 18 B) ,
1959: 1 4 Anders And Gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 39 A) ,
1960: 1 5 Anders And Gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 40 A) ,
1961: 1 6 Anders And gavehæfte (Anders And & Co. Nr. 40 A) ,
1962: 1 7 Anders And gavehæfte ,
1963: 1 8 Anders And gavehæfte ,
1964: 1 9 ,
1965: 1 10 Anders And gavehæfte ,
1966: 1 11 Anders And gavehæfte ,
1967: 1 12 Anders And gavehæfte ,
1968: 1 13 Anders And gavehæfte ,
1969: 1 14 Anders And 100 sider sommer sjov , 2 15 Anders And gavehæfte ,
1970: 1 16 Anders And sommer-sjov , 2 17 Anders And gavehæfte ,
1971: 1 18 Anders And Sommer-sjov , 2 19 Anders And gavehæfte ,
1972: 1 20 , 2 21 Anders And gavehæfte ,
1973: 1 22 Anders And sommer-sjov , 2 23 Anders And gavehæfte ,
1974: 1 24 Anders And sommer-sjov , 2 25 Anders And gavehæfte ,
1975: 1 26 Anders And sommer-sjov , 2 27 Anders And gavehæfte ,
1976: 1 28 Anders And sommer-sjov , 2 29 Anders And gavehæfte ,
1977: 1 30 Anders And sommer-sjov , 2 31 Anders And gavehæfte ,
1978: 1 32 , 2 33 Anders And vinter-sjov ,
1979: 1 34 , 2 35 Anders And vinter-sjov ,
1980: 1 36 Anders And sommer-sjov , 2 37 Anders And vinter-sjov ,
1981: 1 38 Anders And sommer-sjov , 2 39 Anders And vinter-sjov ,
1982: 1 40 Anders And sommer-sjov , 2 41 Anders And vinter-sjov ,
1983: 1 42 Anders And sommer-sjov , 2 43 Anders And vinter-sjov ,
1984: 1 44 Anders And sommer-sjov , 2 45 Anders And vinter-sjov ,
1985: 1 46 Sjov med Anders And , 2 47 Sjov med Anders And , 3 48 Sjov med Anders And ,
1986: 1 49 Sjov med Anders And , 2 50 Sjov med Anders And , 3 51 Sjov med Anders And ,
1987: 1 52 Sjov med Anders And , 2 53 Sjov med Anders And , 3 54 Sjov med Anders And ,
1988: 1 55 Sjov med Anders And , 2 56 Sjov med Anders And ,
1989: 1 57 Sjov med Anders And , 2 58 Sjov med Anders And ,
1990: 1 59 Sjov med Anders And , 2 60 Sjov med Anders And ,
1991: 1 61 Sjov med Anders And , 2 62 Sjov med Anders And ,
1992: 1 63 Sjov med Anders And , 2 64 Sjov med Anders And ,
1993: 1 65 Sjov med Anders And , 2 66 Sjov med Anders And ,
1994: 1 67 Sjov med Anders And , 2 68 Sjov med Anders And ,
1995: 1 69 Sjov med Anders And , 2 70 Sjov med Anders And ,
1996: 1 71 Sjov med Anders And , 2 72 Sjov med Anders And ,
1997: 1 73 Sjov med Anders And , 2 74 Sjov med Anders And , 3 75 Sjov med Anders And,


Fedtmule og Klassikerne:
1977: 01 Fedtmule og Mona Lisa (1977), 02 Fedtmule Columbus (1977), 03 Fedtmule Galilei (1977), 04 Mickey Marco Polo (1977),
1978: 05 Fedtmule Beethoven (1978), 06 Fedtmule Gutenberg (1978), 07 Kong Fedtmule af det runde bord (1978),
1979: 08 Fedtmule Odysseus (1979), 09 Tut-Ankh-Fedtmule (1979),
1980: 10 Fedtmule Frankenstein (1980), 11 Kong Fedtmule Midas (1980), 12 Fedtmule Eiffel (1980),
1981: 13 Jorden rundt i 80 dage (1981), 14 Wilhelm F. Tell (1981),


Walt Disney's filmalbum:
1977: 1 Askepot, 2 Snehvide og de syv dværge,
1978: 3 Pinocchio, 4 Bernard og Bianca,


En daglig dosis:
1990: 1 Klassiske avisstriber fra 1938,
1991: 2 Klassiske avisstriber fra 1939,
1992: 3 Klassiske avisstriber fra 1940,
1993: 4 Klassiske avisstriber fra 1941,


Enkeltudgivelse:
0: 1 Anders Ands julehistorier, 1 1001 Spørgsmål og Svar om Andeby, 1 Anders And & Co. Sjov med naturvidenskab!, 1 Gæt og grin med Anders And, 1 Anders And & Co. Særtryk (Føtex), 1 Anders And Junior – Prøveeksemplar, 1 70 år med Mickey Mouse, 1 Anders And 70 �r, 1 Anders Ands fritidsbøger, 1 Carl Barks bedste, 1 Walt Disney 100 år, 1 Carl Barks 100 �r jubil�umsh�fte, 1 Saracenerens nat, 1 Taran og den magiske gryde, 1 Anders And Fødselsdagsbog, 1 Anders Ands vittighedsbog, 1 Anders Ands mange ansigter, 1 En ulykke kommer sjældent alene…, 1 Mickey Mouse F�dselsdagsh�fte, 1 Mickey Mouse holder fødselsdag, 1 Onkel Joakim 50 År Jubilæum, 1 Ducktales Album, 1 Fedtmule og den olympiske ild, 1 Stålanden Reloaded,
1984: Maxi Joakim,
1986: 1 Anders And - Mit liv i en æggeskal, 1 Jule-eventyr 1986,
1987: 1 Anders Ands julehistorier 1987,
1988: Super Mickey,
2000: 1 Disneys juleaften 2000,
2002: 1 Carl Barks jul 2002,
2004: 1 Jul i Andeby 2004,
2009: 1 Carl Barks julehæfte 2009,
2013: 1 Anders And & Co. Juleh�fte 2013, 1 Walt Disneys Julehæfte 2013,
2018: 01 Ducktales, 01 Geniale Genialiteter - Flemming Andersen - 25 ĂĄr som Disney tegner,
2019: 01 Anders And & Co. 1949-2019 - 70 ĂĄr med Anders And & Co, 01 Familien Ands historie, 01 Krimi, 01 PĂĄske i Andeby,


En God Gammel Ă…rgang:
1998: 1 Julen 1998,
1999: 01 Julen 1999,
2000: 01 Julen 2000,


Mandelgaven:
0: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,


Mesterdetektiven Basil Mus:
1986: 03 Filmens spændende historie,
1987: 01 Diamant-mysteriet, 02 Det store togrøveri,


Mickey Mouse mini series:
1985: 01 ,
1986: 02 ,


Rip, Rap og Rup pĂĄ Eventyr:
1991: 01 , 02 , 03 ,
1992: 04 , 05 , 06 , 07 ,


Super Ekstra:
0: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 ,


Vaks:
1967: 01 ,
1968: 01 , 02 ,
1969: 01 , 02 ,
1970: 01 , 02 ,
1971: 01 ,
1972: 01 ,
1973: 01 ,
1974: 01 ,
1975: 01 ,
1976: 01 ,
1977: 01 ,
1978: 01 ,
1979: 01 ,
1980: 01 ,
1981: 01 ,
1982: 01 ,
1983: 01 ,
1984: 01 ,


Walt Disneys Klassikere:
1962: 01 Hund og Hund imellem – 101 Dalmatinere,
1971: 01 Aristocats,
1972: 01 Hokus! – pokus! Kosteskaft!,
1973: 01 Tornerose (2. udgave), 02 Bambi (3. udgave), 03 Aristocats, 04 Snehvide og de syv dværge (3. udgave),
1974: 01 Robin Hood, 02 Lady og Vagabonden, 03 Askepot,
1975: 01 Robin Hood og trylleringen, 02 Pinocchio, 03 Alice i Eventyrland,
1976: 01 Sværdet i stenen (2. udgave), 02 Junglebogen (2. udgave), 03 Mickey og bønnestagen (3. udgave), 04 En verdensomsejling under havet (2. udgave),
1977: 01 Peter Pan (3. udgave), 02 Sheriffen i Seksl�ber-Dalen, 03 Anders And på Grønland (3. udgave), 04 Juleparade (2. udgave) ,
1978: 01 Sorte Slyngel og Madam Mim, 02 Anders And og den gyldne hjelm, 03 Juleparade (2. udgave), 04 Bernard og Bianca,
1979: 01 Bambi (4. udgave), 02 Onkel Joakim og den gale professor, 03 Juleparade (2. udgave), 04 Hund og Hund imellem – 101 Dalmatinere (4. udgave),
1980: 01 Joakim von And i dværgindianernes land, 02 Tilbage til fortiden , 03 Juleparade,
1981: 01 Aristocats (3. udgave), 02 De firkantede �g fra Peru, 03 P� jagt efter det tabte arvesmykke, 04 Fedtmule som Super-Mule, 05 Super-Mule jager Sorte Slyngel, 06 Juleparade,
1982: 01 Alice i Eventyrland (3. udgave), 02 Mads & Mikkel – venner når det gælder, 03 Anders And og Søslangen , 04 Den snedige Onkel Joakim, 05 Lejrturen, 06 Jul i Pengeløse (3. udgave),
1983: 01 Da kongen var knægt! (2. udgave), 02 Snehvide og de syv dværge (4. udgave), 03 Mickey Mouse på den mystiske farm! (3. udgave), 04 Onkel Joakim på jagt efter guld (2. udgave), 05 Sorte Slyngel som sørøver (2. udgave), 06 Anders And p� jagt efter det magentar�de frim�rke, 07 Robin Hood (2. udgave),
1984: 01 Peter Pan (4. udgave), 02 Det gamle slots hemmelighed,


Anders And på kryds og tværs:
0: 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 , 01 ,


Gæt og grin med Georg Gearløs:
1980: 01 , 02 , 03 , 04 ,
1981: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
1982: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
1983: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 06 ,
1984: 01 ,


Rip, Rap og Rups Opgavehæfte:
0: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,


Tankestreger:
2003: 01 , 02 ,
2004: 01 , 02 , 03 , 04 ,
2005: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2006: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2007: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,
2008: 01 ,


Andeby posten:
2002: 1 ,
2003: 1 , 2 , 3 , 4 ,
2004: 1 , 2 , 3 , 4 ,
2005: 1 , 2 , 3 , 4 ,
2006: 1 , 2 , 3 , 4 ,
2007: 1 , 2 , 3 ,


Anders And & Co. Vestforbrænding:
2005: 01 Særnummer om affald og miljø,
2007: 01 S�rnummer om affald og milj�,
2010: 01 Særnummer om genbrug og ressourcer,
2012: 01 S�rnummer om genbrug og ressourcer,


DBU Fodboldskole:
2003: 01 Særnummer DBU Fodboldskole,
2004: 01 S�rnummer DBU Fodboldskole,


Mini-Fodbold Cup:
1996: 01 ,
1997: 01 ,
1998: 01 ,
1999: 01 ,
2000: 01 ,


Den Store Sorte:
0: 01 Den Store Sorte Anders And, 01 Den Store Sorte Hexia de Trick,


Anders And Classic:
2015: 01 Carl Barks, 02 Marco Rota, 03 Vicar, 04 Scarpa, 05 Paul Murry, 06 Don Rosa,
2016: 07 Branca, 08 Carl Barks, 09 Arild Midthun, 10 Giorgio Cavazzano, 11 Don Rosa, 12 Daan Jippes,
2017: 13 Danske tegnere, 14 Italienske tegnere, 15 Argentinske tegnere, 16 Spanske tegnere, 17 Hollandske tegnere, 18 Amerikanske tegnere,
2018: 19 Nordiske tegnere, 20 Italienske tegnere, 21 Hollandske tegnere, 22 Amerikanske tegnerserieskabere, 23 Sydamerikanske tegneserieskabere, 24 Amerikanske tegneserieskabere,
2019: 25 Don Rosa, 26 Carpi, 27 Tony Strobl, 28 Marco Rota,


Månedshæfte:
1967: 01 Sorte Slyngel og Bjørne-banden, 02 Løjtnant Robin Crusoe (1967), 03 Anders And på Grønland (1967), 04 Den sorte pimpernel (1967), 05 Sorte Slyngel og Tasbahs krone (1967), 06 Lejrturen (2. udgave) (1967), 07 Fedtmule som Super-mule (1967), 08 Den sorte pimpernel og hans dobbeltænger (1967), 09 Mickey Mouse og den fortryllede bil (2. udgave) (1967), 10 Guldfeber – efter Walt Disneys film Bullwhip Griffin (1967), 11 Super-mule jager Sorte Slyngel (1967), 12 Onkel Joakims jul i Pengel�se (1967),
1968: 01 Askepot (1968), 02 Sorte Slyngel som sørøver (1968), 03 Onkel Joakim og havets dronning (1968), 04 Bambi (1968), 05 Lilleputterne i Storskoven (1968), 06 Super-mule Mestertyvens overmand (1968), 07 Mickey og bønnestagen (1968), 08 Sorte Slyngel på jagt efter diamanter (1968), 09 Den sorte pimpernel (1968), 10 Lille Stygge Ulv (1968), 11 Verdens lykkeligste millionær (1968), 12 Onkel Joakim redder julen (1968),
1969: 01 Junglebogen (1969), 02 Mickey Mouse og den ubudne gæst (1969), 03 Mowgli og hans venner fra Junglebogen (1969), 04 Kaptajn Sortskæg går igen (1969), 05 Sherif Fedtmule (2. udgave) (1969), 06 Mowgli og abekongen Kong Louie (1969), 07 Mickey Mouse og professor Søgræs (1969), 08 Anders And og Søslangen (1969), 09 Onkel Joakim går på vingerne (1969), 10 Med speederen i bund� � efter Walt Disneys film The Love Bug (1969), 11 Lille Stygge Ulv og hans far (2. udgave) (1969), 12 Mickey Mouse og guldmageren (1969),
1970: 01 Tornerose (1970), 02 Onkel Joakims penge i fare (2. udgave) (1970), 03 Rip, Rap og Rup hjælper Madam Mim (1970), 04 Super-mule og Bjørne-banden (1970), 05 Mickey Mouse og elfenbens-hundene (1970), 06 Onkel Joakim og øen der sank! (1970),


Walt Disneys filmalbum:
1977: 01 Askepot, 02 Snehvide og de syv dværge,
1978: 03 Pinocchio, 04 Bernard og Bianca,


Walt Disney Præsenterer:
1963: 01 Måne-piloten, 02 Skatteøen, 03 Hunden Nikki, 04 Kaptajn Grants børn ,
1964: 05 Pinocchio, 06 Spejder Fedtmule, 07 Anders And og hjulet , 08 Pluto i cirkus, 09 Sværdet i stenen ,
1965: 10 Mickey Mouse på eventyr med Robin Hood, 11 Mary Poppins, 12 Natten uden måne, 13 Lobo – den fredløse, 14 Peter Pan,
1966: 15 Mickey Mouse og Sorte Slyngel, 16 Mickey Mouse pĂĄ den mystiske farm , 17 Emil og detektiverne, 18 Detektivkatten, 19 Lady og Vagabonden,


Walt Disneys:
1954: 01 Sværdet og Rosen,
1955: 01 En Verdensomsejling Under Havet,
1956: 01 Bæverdalen , 02 Davy Crockett og Piraterne, 03 Davy Crockett Præriens Bedste Mand, 04 Den Afrikanske Løve,
1962: 01 Familien Robinson og Piraterne, 02 Hund og Hund Imellem , 03 Snehvide og De Syv Små Dværge ,


Lomme-banden:
1986: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1987: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,


Lomme-anden:
1976: 01 , 02 , 03 , 04 ,
1977: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1978: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1979: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
1980: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1981: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1982: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1983: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1984: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1985: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1986: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1987: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1988: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1989: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1990: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1991: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1992: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1993: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,
1994: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1995: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1996: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
1997: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,
1998: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1999: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
2000: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
2001: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,


Lomme-musen:
1988: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
1989: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
1990: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
1991: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
1992: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
1993: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,


Adventure Serier:
1997: 01 , 02 , 03 , 04 ,
1998: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1999: 01 ,


Grønspætte-patruljen:
1997: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 ,
1998: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 ,


Halløj i Andeby:
0: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 ,


Jumbo Ekstra:
1994: 01 Hurra for Anders And ,
2004: 02 Hurra for Anders! ,
2006: 03 Skattekisten,


Mickey Mysterier:
1994: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
1995: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,


Super Onkel Joakim:
0: 01 , 02 , 03 , 04 ,


Mini Pocket – Anders And Pocket:
0: 01 , 02 ,


Anders And & Co. præsenterer:
2016: 01 Sommer i Andeby,
2017: 01 Galaktiske galskaber,
2018: 01 PĂĄ dybt vand,
2019: 01 Kriminalitet i Andeby,